Ochrana osobních údajů


O co vlastně jde? 

GDPR je nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation) Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. 

Jednoduše se dá říci, že potřebujeme Váš souhlas ke zpracování osobních údajů, jako je třeba e-mailová adresa. Poté Vám i nadále budeme moci posílat newsletter anebo pozvánky na akce. Zkrátka tímto souhlasem budete i nadále s námi na jedné (divoké) vlně. Osobní údaje, stejně jako provozní data, u nás budou jako v bavlnce a budeme bedlivě hlídat, kdo k nim má mít přístup a hlavně proč.

 

Kdo je kdo?

Subjekt údajů - identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Správce údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (v tomto případě my, GMF Aquapark Prague – provozovatel komplexu Aquapalace Praha).

Zpracovatel údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorčí úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky (www.uoou.cz).

 

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo bude Správcem Vašich osobních údajů?

Fyzická osoba Blanka Prušková, IČO: 88309614 (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Správce můžete ve věcech zpracování Vašich osobních údajů kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených a proškolených zaměstnanců. Správce může ke zpracování osobních údajů využívat externí zpracovatele (blíže viz kapitola Komu mohou být Vaše osobní údaje předávány?).

 

Pro jaké účely budou zpracovávány Vaše osobní údaje?

S ohledem na Vámi využívané služby a tím daný účel zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi, maximálně v následujícím rozsahu.

Za účelem registrace a vedení agendy členství, permanentek, rezervací, služeb, nákupů služeb dle smlouvy o poskytování služeb zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, PSČ bydliště, adresa bydliště, e-mail, telefon), další údaje pro agendu (datum narození, identifikační foto). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy o poskytování služeb, a to nejvýše po dobu plnění smlouvy plus 3,5 let na promlčení všech závazků z plnění smlouvy.

Za účelem vedení databáze registrovaných uživatelů a osobních on-line účtů klientů zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, PSČ bydliště, adresa bydliště, e-mail, telefon). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu, a to nejvýše po dobu 5 let od posledního přihlášení do on-line účtu klienta.

Za účelem ochrany zdraví, bezpečnosti a majetku Správce a jeho klientů zpracováváme následující osobní údaje: digitální videozáznam veřejných prostor (snímání tváře a postavy osob, RZ vozidel). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu, a to nejvýše po dobu 15 dnů (v případě uděleného výslovného souhlasu od Subjektu údajů může být záznam především z bezpečnostních a právních důvodů uchován až na dobu 5 let).

Za účelem interních marketingových výzkumů zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, PSČ bydliště, e-mail, telefon), další údaje pro agendu (datum narození, pohlaví, věk). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, a to nejvýše po dobu plnění smlouvy plus 3,5 let na promlčení všech závazků z plnění smlouvy.

Za účelem zasílání obchodních sdělení klientům a propagace zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, PSČ bydliště, e-mail, telefon), další údaje pro agendu (datum narození, pohlaví, věk) a foto/videozáznam. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, a to nejvýše po dobu 5 let.

Za účelem vyplnění dotazníku spokojenosti zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (e-mail), další údaje pro agendu (pohlaví, věk). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, a to nejvýše po dobu 5 let.

Za účelem Vaší identifikace na webových stránkách www.salonbianca.cz, zapamatování Vašich přihlašovacích údajů/souhlasů/nastavení při opětovné návštěvě, zajištění bezpečnosti, sledování návštěvnosti webu a vytváření interních marketingových výzkumů zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, stát, e-mail, telefon), další údaje pro agendu (datum narození, věk, IP adresa). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu s ukládáním cookies, a to dle typu cookies, nejvýše po dobu 2 let.

Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Správce a jeho klientů zpracováváme následující osobní údaje: kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, číslo občanského průkazu). Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu, a to nejvýše po dobu 2 let.

Za účelem splnění zákonných povinností (účetní, daňové a další zákony související s činnostmi Správce) zpracováváme nezbytně nutné osobní údaje dané zákonem. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu, a to nejvýše po dobu plnění smlouvy plus 10 let na promlčení všech závazků z plnění smlouvy.

 

Komu mohou být Vaše osobní údaje předávány?

Aby mohly být řádně naplněny shora uvedené účely zpracování předáváme Vaše osobní údaje některým dalším subjektům (tzv. příjemcům). Vždy však dbáme na to, abychom Vaše osobní údaje předávali pouze v nezbytné míře a pouze takovým subjektům, které poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů a zpracování Vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Seznam příjemců, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny si můžete seznam vyžádat v místě provozovny Salonu Bianca.

 

Jaká práva můžete ve vztahu ke svým osobním údajům uplatňovat?

Právo na přístup k osobním údajům

V rámci práva na přístup k osobním údajům máte konkrétně právo požadovat:

 1. informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a případně
 2. poskytnutí kopií některých (Vámi vybraných) nebo všech Vašich zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů. Dále můžete žádat doplnění případných neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz některých nebo veškerých Vašich osobní údaje, a to v případě, že:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. jejich zpracování je nezákonné, to nastává v případech, kdy neexistuje nebo odpadl právní základ pro zpracovávání (např. po odvolání souhlasu se zpracováním nebo úspěšném vznesení námitky proti zpracování, viz níže), nebo jsou osobní údaje z jiného důvodu zpracovány protiprávně;
 3. je Správci právními předpisy uložena povinnost Vaše osobní údaje smazat;
 4. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 16 let.

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud nebudou existovat zákonné důvody pro pokračování ve zpracování i přes Vaši žádost. Těmito důvody je zejména nezbytnost dalšího zpracovávání za účelem splnění naší právní povinnosti nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků. Nebude-li však dán žádný důvod pro další zpracovávání, vyhovíme Vaší žádosti neprodleně.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a žádné další operace zpracování s nimi není možné až na zákonné výjimky provádět. Omezení zpracování můžete požadovat v následujících případech, kdy:

 1. popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti;
 2. je zpracování protiprávní, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich zpracování;
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesli jste námitku proti zpracování, a to po dobu potřebnou k ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody (viz níže).

Právo na námitku proti zpracování

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu a Vy se domníváte, že naše oprávněné důvody pro zpracování nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vaši žádost ověříme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevažuje nad Vašimi zájmy, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme.

Pokud podáte námitku proti zpracování osobních údajů v rámci přímého marketingu, zpracování ukončíme neprodleně.

Právo na přenositelnost

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. automatizovaně (pomocí výpočetní techniky) a zároveň
 2. na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy,

můžete požadovat poskytnutí těchto osobních údajů ve formátu XML. Na Vaši žádost můžeme takto strukturované osobní údaje předat přímo jinému správci dle Vašeho výběru.

Právo odvolat souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, přestaneme Vaše osobní údaje neprodleně zpracovávat za účelem, který je spojený s tímto souhlasem. Odvolání souhlasu nemá vliv na další zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě jiného právního titulu, např. plnění právní povinnosti Správce.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případech, kdy se domníváte, že byla zkrácena nebo porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit na jakýkoliv dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, viz www.uoou.cz.

 

Jakým způsobem můžete svoje práva u Správce uplatňovat?

Vaše práva můžete uplatňovat prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webu: www.salonbianca.cz nebo v místě provozovny Správce na adrese: Revoluční 6, Nový Jičín.

Formulář nám můžete odeslat jedním z následujících způsobů:

 1. osobní on-line účet: zabezpečený webový formulář v osobním účtu na internetových stránkách Správce, přístupném po zadání Vašich přístupových údajů;
 2. e-mail: formulář zašlete na adresu info@salonbianca.cz a opatřete svým zaručeným elektronickým podpisem;
 3. listovní psaní: vytisknutý formulář zašlete na adresu provozovny Správce: Revoluční 6, Nový Jičín. Dopis nadepište „GDPR“ a formulář opatřete svým úředně ověřeným podpisem;
 4. osobně: vytisknutý formulář můžete podat v místě provozovny Správce: Revoluční 6, Nový Jičín. V závislosti na uplatňovaném právu můžete být požádáni o předložení dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy.

Vaše žádost na uplatňování Vašich práv ve vztahu ke svým osobním údajům bude ze strany Správce vyřízena bezplatně a bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o maximálně další dva měsíce, přičemž musíte být o takovém výjimečném prodloužení informování a musí Vám být ze strany Správce řádně zdůvodněno.

 

Využívání cookies na webu www.salonbianca.cz

Pro zvýšení Vašeho komfortu při prohlížení našeho webu a jeho používání zpracováváme Vaše preference prostřednictvím tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které ukládá webová stránka do Vašeho internetového prohlížeče a umožňuje tak webu zaznamenat Vaše předvolby, zvyklosti a informace o Vaší návštěvě (například Vámi zvolenou jazykovou mutaci webu, předvyplnění přihlašovacího formuláře z minulé návštěvy, pamatuje si obsah Vašeho nákupního košíku apod.).

Cookies dělíme dle doby platnosti na:

 1. dočasné cookies (zůstávají uloženy ve Vašem internetovém prohlížeči do doby, než prohlížeč zavřete)
 2. trvalé cookies (zůstávají dlouhodobě uložené ve Vašem prohlížeči, dokud neexpirují po stanovené době nebo je neodstraníte ručně)

Cookies dle účelu dělíme na základní tři kategorie:

 • funkční cookies (jsou nezbytné pro základní individualizované používání stránek – umožňují například vytvoření nákupního košíku, přehrávání videí, napomáhají v zabezpečení a plnění právních požadavků atd.)
 • optimalizační cookies (monitorování chování návštěvníků webu za účelem optimalizace a zvýšení funkcionality – umožňují například zapamatování vašich voleb pro jednotlivé stránky, trendy v klikání atd.)
 • reklamní cookies (zajišťují nabízení relevantního obsahu a reklamy odpovídající Vašim potřebám, slouží také k omezování zobrazování reklamy, měření efektivity kampaní, personalizaci atd.; tyto cookies mohou předávat informace o chování návštěvníků na Internetu reklamním a sociálním sítím, viz kapitola Komu mohou být Vaše osobní údaje předávány?)

Pokud si přejete odmítnout nebo odstranit soubory cookies z Vašeho zařízení, můžete to provést přímo ve Vašem internetovém prohlížeči. Pro správnou funkčnost a zvýšení uživatelského komfortu prohlížení našich webových stránek Vám však vřele doporučujeme ukládání souborů cookies povolit. x